Politika piškotkov in zasebnosti

 1. O Politiki zasebnosti

Namen te politike je seznaniti uporabnike storitev Kulturnega društva ljubiteljev glasbe Rock Arena (v nadaljevanju KD Rock Arena), obiskovalce spletne strani www.rockline.si ter druge osebe z nameni in podlago obdelave osebnih podatkov v KD Rock Arena.

Ta Politika dodatno pojasnjuje tudi soglasje za obdelavo podatkov, rok hrambe podatkov, pravice posameznikov v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov in pravice posameznikov v primeru kršitve predpisov s področja varstva osebnih podatkov.

V tej Politiki so skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju Splošna uredba o varstvu podatkov), zajete naslednje informacije:
• Kontaktne informacije KD Rock Arena,
• Nameni, podlage in vrste obdelave različnih vrst osebnih podatkov posameznikov,
• Čas hrambe posameznih vrst osebnih podatkov,
• Pravice posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov,
• Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelavo osebnih podatkov.

 1. Upravljavec osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov je KD Rock Arena, ki je izdajatelj spletnega glasbenega portala RockLine (https://www.rockline.si; v nadaljevanju RockLine.si). KD Rock Arena osebnimi podatki ravna skladno s svojimi zakonskimi in regulativnimi obveznostmi.

Podatki o upravljavcu:

KD Rock Arena, Arharjeva cesta 22, 1210 Ljubljana – Šentvid, matična številka: 2244322000, davčna številka: 61163376, predsednik društva Aleš Podbrežnik.

 1. Osebni podatki, ki jih zbira KD Rock Arena
  KD Rock Arena zbira naslednje kategorije podatkov:
 2. Podatke, ki jih posredujete sami

• ko sodelujete v nagradnih igrah,
• ko se naročite na obvestila KD Rock Arena oz. spletne strani RockLine.si (RSS),
• ko pregledujete naše vsebine,
• ob včlanitvi v društvo KD Rock Arena.

 1. Podatke, ki jih ustvaritve med uporabo naših storitev:

• predvsem, ko objavite vprašanje, komentar ali oceno objave na RockLine.si
• podatki glede spremembe podatkov kot so naslov prebivališča in drugih osebnih podatkov.

 1. Podatki iz drugih virov
 2. Nameni obdelave in podlage za obdelavo podatkov
  V skladu s predpisi s področja varstva osebnih podatkov je KD Rock Arena kot upravljavec osebnih podatkov za vsako posredovanje osebnih podatkov dolžan zagotoviti, da je mogoče pozneje ugotoviti, katere vrste osebnih podatkov so bile posredovane, komu, kdaj in po kateri pravni podlagi, za kateri namen oziroma iz katerih razlogov oziroma za potrebe katerega postopka, razen če drug zakon za posredovanje posameznih vrst podatkov ne določa drugače.

Obdelava na podlagi zakona:

KD Rock Arena obdeluje osebne podatke uporabnikov storitev društva in spletne strani RockLine.si v skladu z zakonodajo, ki opredeljuje elektronske komunikacije in denimo na podlagi zakonodaje, ki ureja kazensko odgovornost za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

KD Rock Arena poleg tega obdeluje osebne podatke, ki jih pridobi od članov društva in/ali uporabnikov storitev društva za namene zagotavljanja storitev društva in vodenje ustreznih evidenc, vse v skladu z Zakonom o društvih (Uradni list RS, št. 64/11).

Obdelava na podlagi pogodbe:

KD Rock Arena na podlagi pogodbenega razmerja osebne podatke uporabnikov obdeluje v kolikor je to potrebno za izvajanje in sklenitev pogodbe. Osebne podatke tako obdeluje do izpolnitve namena oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov, še posebej, ko je obdelava osebnih podatkov potrebna v okviru sklenitve oziroma izvedbe pogodbe, razen v primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov zapovedan z zakonom. V slednjih primerih KD Rock Arena podatke hrani v skladu z zakonsko zapovedjo.

Obdelava na podlagi zakonitega interesa, za katerega si prizadeva KD Rock Arena:

KD Rock Arena lahko podatke obdeluje tudi na podlagi zakonitega interesa, za katerega si prizadeva KD Rock Arena ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar se nanašajo na otroka. Kadar gre za nadaljnjo uporabo podatkov, zbranih o posamezniku, KD Rock Arena opravi presojo skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov sodi med zakonite interese tudi neposredno trženje.

Na podlagi zakonitega interesa lahko KD Rock Arena posameznike za namene izboljšanja storitev kontaktira za potrebe ugotavljanja njihovega zadovoljstva s storitvami oziroma uporabniško izkušnjo tudi v primerih, ko to ni nujno potrebno za izvajanje pogodbe. KD Rock Arena zaradi tehtanja tega interesa z interesi posameznika ne kontaktira ponovno tistih posameznikov, ki so temu ugovarjali. Skladno z zakonitim interesom lahko KD Rock Arena obdeluje osebne podatke v nujno potrebnem in sorazmernem obsegu.

Obdelava na podlagi privolitve za obdelavo osebnih podatkov:

KD Rock Arena lahko v določenih primerih zaproša posameznike za podajo privolitev v obdelavo njihovih osebnih podatkov za ocenjevanje nekaterih osebnih vidikov v zvezi s posameznikom, npr. za analizo osebnega okus, interesov in vedenja tega posameznika (profiliranje) za namen izdelave in predstavitev posamezniku prilagojenih ponudb storitev vključno z obveščanjem oz. neposrednim trženjem ter za namen izvajanja trženjskih raziskav. V teh primerih obdelava osebnih podatkov poteka v okviru s posameznikovo izjavo dopuščenega obsega osebnih podatkov, namena in dogovorjenih kanalov obveščanja, vse do preklica. Obveščanje v povezavi z obdelavo osebnih podatkov se izvaja na način, ki ga je v privolitvi izbral posameznik.

Privolitev je veljavna samo, če je dana z jasnim pritrdilnim dejanjem, ki pomeni, da je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, prostovoljno, specifično, ozaveščeno in nedvoumno izrazil soglasje k obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim, kot je s pisno, tudi z elektronskimi sredstvi, ali ustno izjavo.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko svojo privolitev kadarkoli umakne oziroma spremeni na enak način, kot je bilo soglasje dano ali na drug način, ki ga opredeli KD Rock Arena, pri čemer si KD Rock Arena pridržuje pravico do identifikacijo stranke. Umik oziroma sprememba privolitve se nanaša le na podatke, ki se obdelujejo na podlagi privolitve. Veljavna je zadnja podana privolitev posameznika, ki ga prejme KD Rock Arena. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

 1. Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke?
  Vaše osebne podatke hranimo tako dolgo, kolikor je potrebno za uresničitev namena njihove obdelave, do preklica privolitve za obdelavo osebnih podatkov za posamezni ali za vse namene obdelav oz. skladno z minimalnimi zakonsko določenimi obdobji hrambe oz. ko je potrebno za uveljavitev naših zakonitih pravic (in zakonitih pravic drugih).

Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vaše privolitve, hranimo najkrajše možno obdobje ali do morebitnega preklica privolitve. Preklic privolitve na vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica. Po izpolnitvi namena obdelave se osebni podatki zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo, če zakon za posamezna vrste osebnih podatkov ne določa drugače.

 1. Kategorije obdelovalcev osebnih podatkov
  Osebne podatke posameznikov lahko obdelujejo naslednji uporabniki:

• člani društva KD Rock Arena in novinarji spletnega portala RockLine.si (vaše podatke lahko obdelujejo člani društva in novinarji v okviru svojih zadolžitev in pooblastil),
• pristojni državni organi in nosilci javnih pooblastil v okviru izvajanja zakonskih pristojnosti (npr. Ministrstvo za kulturo),
• pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov, s katerimi ima KD Rock Arena sklenjeno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov
• druge osebe izključno, če ste dali privolitev v obdelavo,
• druge osebe, kadar imajo zakonsko podlago za pridobitev in obdelavo osebnih podatkov.

Med zgoraj navedene uporabnike med drugim sodijo tudi podjetja, ki KD Rock Arena nudijo tehnično podporo pri obdelavi osebnih podatkov, kot na primer izdelovalci in vzdrževalci računalniških aplikacij, spletnih mest in informacijskih storitev, razvijalci in uvajalci programskih rešitev ter osebe, ki jih KD Rock Arena angažira za zagotavljanje storitev, potrebnih za izvajanje pogodb oz. zakonskih obveznosti, kot so na primer pošte, raziskovalna in analitična podjetja, zastopniki KD Rock Arena v morebitnih sodnih postopkih, itd.

Nekatere organizacije oz. podjetja, ki jim kot našim obdelovalcem lahko razkrivamo vaše osebne podatke, imajo sedež zunaj Evropske unije, v državah, ki morda nimajo zakonov, ki varujejo pravico do varstva osebnih podatkov na enak način kot v Evropski uniji oz. Sloveniji. V primeru, da bodo vaši osebni podatki preneseni v tretje države (izven EU in EGP), bomo poskrbeli za zagotovitev in uresničevanje ustreznih ukrepov za zagotavljanje varnosti osebnih podatkov ter temeljnih pravic in svoboščin posameznikov, skladno z veljavnimi nacionalnimi in EU predpisi in to Politiko zasebnosti, tako da bomo uporabili predvidene mehanizme, kot so zavezujoča poslovna pravila, standardne pogodbene klavzule idr.

 1. Pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki

KD Rock Arena zagotavlja posameznikom uresničevanje njihovih pravic brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru v enem mesecu po prejemu zahteve. KD Rock Arena lahko rok za uresničevanje pravic posameznika podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev. Če KD Rock Arena podaljša rok, o vsakem take podaljšanju obvesti posameznika v enem mesecu od prejema zahtevka skupaj z razlogi za zamudo.

KD Rock Arena sprejema zahteve v zvezi s pravicami posameznika na elektronski naslov ali po pošti na naslov Kulturno društvo ljubiteljev glasbe Rock Arena, Arharjeva 22, 1000 Ljubljana.

Kadar posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zahtevo predloži z elektronskimi sredstvi, se informacije, kadar je mogoče, zagotovijo z elektronski sredstvi, razen če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne zahteva drugače.

Kadar obstaja upravičen dvom v zvezi z identiteto posameznika, ki predloži zahtevo v zvezi s kakšno od njegovih pravic, lahko KD Rock Arena zahteva zagotovitev dodatnih informacij, ki so potrebne za potrditev identitete posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Če so zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljene ali pretirane, zlasti ker se ponavljajo, lahko KD Rock Arena:

 • zaračuna razumno pristojbino, pri čemer upošteva administrativne stroške posredovanja informacij ali sporočila ali izvajanja zahtevanega ukrepa, ali
 • zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.

Posameznikom KD Rock Arena omogoča naslednje pravice v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov:
a) pravico do dostopa do podatkov,
b) pravico do popravka,
c) pravico do izbrisa (»pravica do pozabe«),
d) pravico do omejitve obdelave,
e) pravico do prenosljivosti podatkov,
f) pravico do ugovora.

a) pravica do dostopa do podatkov
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od KD Rock Arena dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in dodatnih informacij v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, kamor sodijo:

 • nameni obdelave;
 • vrste osebnih podatkov;
 • uporabniki ali kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki; – kadar je mogoče, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja;
 • obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi;
 • pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu;
 • kadar osebni podatki niso zbrani od posameznika, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom;
 • obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, ter smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za Posameznika.

Na podlagi zahteve posameznika KD Rock Arena zagotovi kopijo njegovih osebnih podatkov, ki se obdelujejo. Za dodatne kopije podatkov, ki jih zahteva posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko KD Rock Arena zaračuna razumno pristojbino ob upoštevanju administrativnih stroškov.

b) pravica do popravka

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da KD Rock Arena brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

c) pravica do izbrisa (»pravica do pozabe«)

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da KD Rock Arena brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, KD Rock Arena pa ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati:

 • kadar osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;
 • kadar posameznik prekliče privolitev, ki je podlaga za obdelavo podatkov, pa za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga;
 • kadar posameznik ugovarja obdelavi na podlagi zakonitega interesa KD Rock Arena, pa za njihovo obdelavo ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi;
 • kadar posameznik ugovarja obdelavi za potrebe neposrednega trženja;
 • kadar je osebne podatke treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom EU ali slovenskim pravnim redom; kadar gre za podatke, v zvezi s ponujanjem storitev informacijske družbe, nepravilno zbrane od otroka, ki skladno z veljavno zakonodajo takšnih podatkov ne more dati.

Kadar gre za imeniške ali drugače objavljene podatke, KD Rock Arena sprejme razumne ukrepe, vključno s tehničnimi, da upravljavce, ki obdelujejo osebne podatke, obvesti, da posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, od njih zahteva, naj izbrišejo morebitne povezave do teh osebnih podatkov ali njihove kopije.

d) pravica do omejitve obdelave

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da KD Rock Arena omeji obdelavo, kadar:

 • posameznik oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov;
 • je obdelava nezakonita in posameznik nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe;
 • KD Rock Arena osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
 • je posameznik vložil ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

e) pravica do prenosljivosti podatkov

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posredoval KD Rock Arena, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga KD Rock Arena, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral, kadar:

 • obdelava temelji na privolitvi posameznika ali pogodbi in
 • se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi. f) pravica do ugovora

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima na podlagi razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov, če ta temelji na zakonitih interesih, za katere si prizadeva KD Rock Arena ali tretja oseba. KD Rock Arena preneha obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov. Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, ima posameznik pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim za namene takega trženja, vključno s profiliranjem, kolikor je povezano s takim neposrednim trženjem. Kolikor neposredno trženje temelji na privolitvi, se pravica do ugovora lahko izvede s preklicem dane osebne privolitve.

Zgornje pravice uveljavite tako, da s pisno zahtevo, poslano na naslov: Kulturno društvo ljubiteljev glasbe Rock Arena ali po elektronski pošti na naslov rok@rockline.si zahtevate dostop, dopolnitev, popravek, izbris ali omejitev obdelave osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z vami. Na isti način lahko kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekličete tudi podane privolitve za obdelavo osebnih podatkov, v kolikor ste jih podali.

 1. Pravica do pritožbe

V KD Rock Arena si bomo po najboljših močeh prizadevali, da bodo vaši osebni podatki pri nas skrbno obdelovani in varovani z ustreznimi tehnološkimi in organizacijskimi sredstvi za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih in drugih zaupnih podatkov. Ne glede na navedeno vas želimo opozoriti, da imate pravico vložiti pritožbo, če menite, da se osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Posameznik lahko morebitno pritožbo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov pošlje na elektronski naslov rok@rockline.si ali po pošti na naslov Kulturno društvo ljubiteljev glasbe Rock Arena, Arharjeva 22, 1000 Ljubljana.

Prav tako ima vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vloži pritožbo neposredno pri Informacijskem pooblaščencu RS, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši slovenske predpise ali predpise EU na področju varstva osebnih podatkov.

Če je posameznik pri KD Rock Arena. uveljavljal pravico do dostopa do podatkov in po prejeti odločitvi KD Rock Arena. meni, da osebni podatki, ki jih je prejel, niso osebni podatki, ki jih je zahteval, ali da ni prejel vseh zahtevanih osebnih podatkov, lahko pred vložitvijo pritožbe Informacijskemu pooblaščencu RS vloži obrazloženo pritožbo pri KD Rock Arena v roku 15 dni. KD Rock Arena mora o pritožbi odločiti kot o novi zahtevi v petih delovnih dneh.

 1. Zagotavljanje točnih, popolnih in ažurnih podatkov

KD Rock Arena, si prizadeva zagotavljati točnost in ažurnost osebnih podatkov posameznikov, kar lahko stori v skladu s predpisi in/ali na podlagi privolitve posameznika. Popolni in ažurni podatki se lahko uporabljajo samo za namene, ki jih določata Zakon o društvih in Zakon o elektronskih komunikacijah in ne za druge namene, v kolikor nam za to niste dali privolitve ali takšna uporaba ni dopustna v skladu s predpisi.

V KD Rock Arena se zavedamo, da je zasebnost uporabnikov naših storitev izjemnega pomena, zato z njihovimi osebnimi podatki ravnamo odgovorno, pazljivo in skladno z v Republiki Sloveniji veljavnimi predpisi ter statutom KD Rock Arena. Dostop do osebnih podatkov je dovoljen le pooblaščenim članom društva in pogodbenim obdelovalcem, v obsegu in z namenom, ki je nujno potreben za nemoteno zagotavljanje storitev društva in izpolnjevanje pravic in obveznosti iz sklenjenih pogodbenih razmerij z uporabnikom.

 1. Piškotki
  Piškotki so majhne datotek, ki shranijo nastavitve spletnih strani. Spletna mesta piškotke shranijo v naprave uporabnikov, s katerimi dostopajo do interneta z namenom prepoznavanja posameznih naprav in nastavitev, ki so jih uporabniki uporabili pri dostopu. Piškotki omogočajo spletnim stranem prepoznavanje, če je uporabnik že obiskal to spletno mesto in pri naprednih aplikacijah se lahko z njihovo pomočjo ustrezno prilagodijo posamezne nastavitve. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga uporablja uporabnik – ta lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči.

Piškotki so temeljnega pomena za zagotavljanje uporabniku prijaznih spletnih storitev; najpogostejše funkcije e-poslovanja ne bi bile mogoče brez piškotkov. Interakcija med spletnim uporabnikom in spletno stranjo je s pomočjo piškotkov hitrejša in enostavnejša. Z njihovo pomočjo si spletna stran zapomni posameznikove preference in izkušnje, brskanje po spletnih straneh pa je s tem bolj učinkovito in prijetno. Razlogov za uporabo piškotkov je več. Uporabljajo se za shranjevanje podatkov o stanju posamezne spletne strani (podrobnosti o prilagoditvah posamezne spletne strani), pomagajo pri izvajanju spletnih storitev (npr. spletne trgovine), pomagajo pri zbiranju statistik o uporabnikih in obiskanosti spletnega mesta, o navadah spletnega uporabnika , itd. S pomočjo piškotkov lahko torej ocenimo učinkovitost zasnove našega spletnega mesta. O priporočeni in dovoljeni uporabi piškotkov na spletnih straneh si lahko preberete tudi smernice informacijskega pooblaščenca za uporabo piškotkov, ki jih najdete tukaj.

Seznam piškotkov na naši spletni strani:

Seznam piškotkov na naši spletni strani:

Ime piškotka Trajanje Opis
_cfduid 29 dni Določa vir prometa
PHPSESSID Trajanje seje Zapomni si izbiro glede uporabnikove dovolitve uporabe piškotkov
wordpress_test_cookie Trajanje seje Preveri ali brskalnik podpira piškotke
_ga 2 leti Meri statistične podatke
_gat 1 dan Meri statistične podatke
_gid 1 dan Meri statistične podatke
ads/ga-audiences Trajanje seje Google AdWords
GPS 1 dan Sledenje GPS lokacije
IDE 1 leto Google DoubleClick
PREF 8 mesecev Preveri ali brskalnik podpira piškotke
VISITOR_INFO1_LIVE 179 dni YouTube
YSC Trajanje seje Statistika o ogledih videov na YouTube
yt-remote-cast-installed Trajanje seje Yotube
yt-remote-fast-check-period Trajanje seje Yotube
yt-remote-session-app Trajanje seje Youtube
yt-remote-session-name Trajanje seje Youtube

Piškotki, ki jih uporabljamo na naši spletni strani, ne zbirajo vaših osebnih podatkov, s katerimi bi vas bilo mogoče osebno prepoznati in ne morejo poškodovati vašega računalnika, tablice ali mobilnega telefona. Piškotki omogočajo delovanje našega spletnega mesta in nam pomagajo razumeti, katere informacije so najkoristnejši za obiskovalce.

Z uporabo tega spletnega mesta se strinjate, da to spletno mesto nastavi piškotke na vašem računalniku ali mobilni napravi.

Če želite spremeniti način uporabe piškotkov v brskalniku, vključno z blokiranjem ali izbrisom, lahko to storite z ustrezno spremembo nastavitev brskalnika. Za upravljanje piškotkov vam večina brskalnikov omogoča, da sprejmete ali zavrnete vse piškotke, sprejmete samo določeno vrsto piškotkov ali pa vas opozori, da stran želi shraniti piškotek. Piškotke, ki jih je brskalnik shranil, lahko tudi enostavno izbrišete. Če spremenite ali izbrišete brskalnikovo datoteko s piškotki, spremenite ali nagradite vaš brskalnik ali napravo, boste morda morali ponovno onemogočiti piškotke. Postopek za upravljanje in brisanje piškotkov se razlikuje od brskalnika do brskalnika. Če pri tem potrebujete pomoč, lahko pogledate v brskalnikovi pomoči uporabnikom. Sledenju Google Analytics lahko onemogočite tudi na naslednji povezavi: tools.google.com/dlpage/gaoptout

Na nekaterih straneh so vključene storitve spletnih servisov oz. socialnih omrežij (npr. Facebook gumbi za všečkanje objav). Te storitve lahko nastavljajo svoje piškotke. Na to, kako ti spletni servisi uporabljajo vaše podatke ne moremo vplivati. Priporočamo pa vam, da natančno preberete varnostne politike teh spletnih servisov in se seznanite, kaj se zgodi s podatki, ki jih ti spletni servisi zbirajo, ko uporabite njihove storitve.
Če želite izvedeti več o piškotkih in kako jih lahko upravljate v vašem brskalniku, obiščite piskotki.net (v slovenščini) aboutcookies.org ali allaboutcookies.org (v angleščini).

 1. Spremembe Politike zasebnosti

KD Rock Arena si pridržuje pravico občasno posodobiti Politiko zasebnosti skladno s spremembami storitev, na podlagi povratnih informacij uporabnikov in zaradi sprememb predpisov. Ob spremembi se na koncu Politike zasebnosti navede tudi datum zadnje posodobitve.
V primeru bistvenih sprememb ali spremembe načina, kako KD Rock Arena, uporablja osebne podatke, bo le-ta pred uvedbo sprememb uporabnike obvestila na spletni strani oz., kjer je dana privolitev za obveščanje preko elektronskega naslova, tudi na navedeni način.

KD Rock Arena, priporoča, da uporabniki redno pregledujejo to politiko, in si tako zagotovijo informacije o tem, kako KD Rock Arena, varuje njihovo zasebnost.

 1. Dodatne informacije
  Za dodatne informacije v zvezi z obdelavami osebnih podatkov in predlogi za izboljšave nas lahko kontaktirate na elektronski naslov rok@rockline.si ali nam pišite na naslov: Kulturno društvo ljubiteljev glasbe Rock Arena, Arharjeva cesta 22, 1000 Ljubljana.
 2. Veljavnost in objava Politike zasebnosti
  Ta Politika zasebnosti velja do preklica oz. do morebitne spremembe.

Ta Politika zasebnosti je objavljena na spletni, tako da se lahko vsak posameznik prosto in kadarkoli seznani z njeno vsebino.

Ta stran uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Sprejmi Preberi več

Zasebnost&piškotki